NOTICE : NO 1

Advertised Posts under careers

  • Advert for the audit committee vacant posts are available in our website under careers. If you want to view the advert please click here this link Advert Audit Committee Vacancies.
  • Advert for the post of Senior Manager Corporate Services can be found under careers and the APPLICATION FORM FOR EMPLOYMENT that you are required to fill and submitt together with other required documents can be found under “FORMS” in our website.

NOTICE : NO 2

 


NYANDENI LOCAL MUNICIPALITY EC155

   PUBLICATION OF THE APPROVED SERVICE DELIVERY AND BUDGET IMPLEMENTATION PLAN (SDBIP) AND PERFORMANCE AGREEMENT FOR THE MUNICIPAL MANAGER AND MANAGERS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014/2015

Notice is hereby given in terms of section 53 (3) (a) and (b) of the local government : Municipal Finance Management Act. No. 56 of 2003 that the Mayor, T. Sokhanyile has approved the Service Delivery and Budget Implementation Plan with Performance Agreements for 2014/2015 financial year respectively.

Public members interested to peruse or interact with the above mentioned document are invited or welcomed to collect the hard copies at Nyandeni Municipal offices at Libode and Ngqeleni during office hours.

Copies of the approved SDBIP  are also available on our Municipal Website at www.nyandenilm.gov.za

ISAZISO NGOBUKHO BESICWANGCISO NKQUBO SOKISIWA KWEENKONZO ZIKA-MASIPALA EBANTWINI KUNYAKA MALI WAMA 2014/2015- (SDBIP):

Oku kukwazisa ngokweCandelo 53 (3) (a) kunye no (b) loMthetho olawula ukusetyenziswa kweziMali ongawama – 56 wonyaka – wama- 2003 ukuba, ohloniphekileyo oyiNkokheli eyiNtloko (Mayor) yoMasipala waseNyandeni u-Cllr. T. Sokhanyile usamkele isiscwangciso nkqubo sonyaka mali wama-2014/2015.

Lee miqulu yesi siCwangciso-Nkqubo ingafunyanwa nguye nabani na onomdla wokuyiphendla xa angathi atyelele ii-Ofisi zika-Masipala eziseLibode okanye eNgqeleni, ukanti iyafumaneka nakuMnatha wezonxibelelwano ongulo: www.nyandenilm.gov.za

* Libode – iGosa: Mnu. Mbulelo Bambeni @ 047 555 5056 ngamaxesha omsebenzi (08h00-16:30)

* Ngqeleni – iGosa: Nkskz. N. Madayi @ 047 555 0000 ngamaxesha omsebenzi (08h00-16h30)

Sikhutshwa ngu

Nkskz. N. Nomandela

(UMlawuli oyiNtloko)

 

NOTICE : NO 3

PUBLIC NOTICE

PUBLICATION OF THE APPROVED QUARTER 4 PERFORMANCE INFORMATION ASSESSMENT REPORT (SDBIP) SUPPORTED BY MFMA SECTION 52(d) REPORT

Notice is hereby given in terms of section 21A of the Local Government Municipal Systems Act, read together with section 52(d) of the Municipal Finance Management Act No. 56 of 2003 that Council had during its Special Council Meeting held on 06 August 2014 considered and approved Quarter 4 Performance Information Assessment Report supported by MFMA Section 52(d) Report.

The Report is now available for public inspection. Communities and interested stakeholders are invited to submit representation and comments on the contents of these reports

Copies of the above mentioned documents are available at the following place

  1. Office of the Municipal Manager (Municipal Buildings @ Libode)
  2. Ngqeleni Municipal Office or Visit our website @ www.nyandenilm.gov.za

Please note: any person who cannot write may visit the Office of the Municipal Manager during office hours for assistance in transcribing the comments or representations, Ms. Noluthando Gqetywa will be available for assistance ( Contact 047 5555 000)

NOMALUNGELO NOMANDELA

(MUNICIPAL MANAGER)

ISAZISO SOBUKHO BENGXELO YENKQUBELA YOMSEBENZI WESIQINGATHA SESITHATHU

Umasipala waseNyandeni ngokugunyaziswa liCandelo lama 21 A loMthetho wobuRhulumente baseMakhaya xa uwufubda ngokudibeneyo ne Candelo lama-52 (d) loMthetho wama 56 wonyaka mali wama 2003 olawula ukusetyenziswa kwezimali zikaMasipala sazisa abantu ngokubanzi okokuba intlanganiso yeBhunga lalo Masipala ebibanjwe ngomhla we 29 April 2014 iphumeze ingxelo yomsebenzi wesiqingatha sesithathu.

Amaxwebhu aqulethe ezi ngxelo ayafumaneka ukuze aphononongwe luluntu,

  1. Kwi-Ofisi yoMlawuli oyintloko (Kwisakhiwo soMasipala eLibode)
  2. Kwi-Ofisi zika Masipala eNgqeleni kungenjalo kuMnatha wonxibelelwano : www.nyandenilm.gov.za

Qaphela : Nabani na umntu ongakwaziyo ukubhala angathi atyelele ii- Ofisi zoMlawuli oyintloko zalaMasipal ngamaxesha omsebenzi ukuze afumane ingcangciso epheleleyo apho anokuthi adibane noNkosazana Noluthando Gqetywa 047 5555 000)

Sikhutshwa ngu

MRS. N. NOMANDELA

UMLAWULI OYINTLOKO